16.07.2021

Съобщение

Седалището на ОИК 0103 Благоевград е както следва :

гр.Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 1 

сграда на общинска администрация Благоевград

етаж 5, зала 509. 

 

Последващата след 13.07.2021г.  кореспонденция с ОИК Благоевград се осъществява както през имейл [email protected]  , така и чрез адресиране до посочения по-горе административен адрес на писма и документи. Същите следва да се оставят на деловодство на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИК Благоевград.

 

В случай, че желаете да осъществите контакт с ОИК Благоевград по телефон, можете да се свържете с телефонен номер +359 894 228 076, на който отговаря г-н Мартин Бусаров - Председател на ОИК Благоевград. 

04.07.2021

Съобщение

Съгласно Решение №66-ЧМИ от 04.07.2021г. на ОИК Благоевград указва на членовете на СИК да спазват изискванията и правилата при машинното гласуване на избирателите.

Член на СИК може да укаже на гласоподавател как се гласува със СУЕМГ, но на достатъчно разстояние от машината за гласуване, като не се позволява разкриване на вота на избирателя.

 

04.07.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

 

ОИК - Благоевград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели  
     
1 2 3 4 5 6 7
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
брой 140 140 65507 2202 6940  13450
%       3,36% 10,59% 20,53%
04.07.2021

Съобщение

Уважаеме Гласоподаватели,

При гласуване със СУЕМГ, когато машината следва да изпечата разписка с резултата от гласуването МОЛИМ ВИ НЕ ИЗДЪРПВАЙТЕ ТАЗИ РАЗПИСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО, ПРЕДИ СЪЩАТА ДА БЪДЕ ИЗПЕЧАТАНА ОКОНЧАТЕЛНО. 

03.07.2021

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА 04.07.2021, КАКТО СЛЕДВА:

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в зала 101 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.

27.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

ОИК - Благоевград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 140 140 65502 2214 6913 13109 18182
%       3,38% 10,55% 20,01% изборния ден е приключил
27.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

ОИК - Благоевтрад Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
             
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
брой 140 140 65502 2214 6913 13109
%       3,38% 10,55% 20,01%
27.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

ОИК - БЛАГОЕВГРАД Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
   
1 2 3 4 5 6
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа
брой 140 140 65502 2214 6913
%       3,38% 10,55%
27.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

  Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
Община Благоевград 140 140 65502
10,00 часа
       
2214
3,38%
26.06.2021

гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в частични избори

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.

 

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция ,различна от секцията му по постоянен адрес, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място . Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

 Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите , след което придружителят се подписва. Този списък се подписва от председателя и от секретаря.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

 

В тази връзка можете да се осведомите за Заповед № 951/15.06.2021 г. на Кмета на Община Благоевград във връзка с определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Благоевград, като изтеглите списък на секциите от тук.

26.06.2021

Z

26.06.2021

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА 27.06.2021 КАКТО СЛЕДВА :

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в барчето на Фоаето.

22.06.2021

Съобщение

На 23 юни 2021г. от 18.00 часа в зала " Яворов" ще се проведе обучителен семинар за състава на СИК в община Благоевград, назначени за произвеждане на частичния избор за кмет на община Благоевград на 27 юни 2021г.

Могат да присъстват членовете на СИК от 001 до 070 вкл.

 

На 24 юни 2021г. от 18.00 часа в зала " Яворов" ще се проведе обучителен семинар за състава на СИК в община Благоевград, назначени за произвеждане на частичния избор за кмет на община Благоевград на 27 юни 2021г.

Могат да присъстват членове на СИК от 071 до 139 вкл.

* На семинарите могат да присъстват членове независимо от секцията , в която са назначени.

 

21.06.2021

Съобщение

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък -на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент избирателните секции са 139 броя.

Списъкът  се подписва и предава до 26 юни 2021 г. включително на общинската избирателна комисия Благоевград  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

 

21.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД НА 27 ЮНИ 2021Г.

Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи  за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент секциите са 139 броя.

 

Регистрация на застъпници 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Благоевград  до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ-НЧ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 юни 2021 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 72-МИ-НЧ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа).

На регистрираните като застъпници ще се издаде удостоверение по образец. 

18.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НА 27 ЮНИ 2021

Съгласно писмо на ЦИК и дадени указания, публикуваме образец на бюлетината за гласуване в частичния избор за кмет на община Благоевград , насрочен на 27 юни 2021г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК

Календар

Решения

  • № 69-ЧМИ / 05.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за Кмет на община Благоевград, при произведения втори тур на частичния избор за кмет на община на 04 юли 2021г.

  • № 68-ЧМИ / 04.07.2021

    относно: край на изборния ден при произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на община Благоевград, насрочени на 04.07.2021 г.

  • № 67-ЧМИ / 04.07.2021

    относно: Сигнал от Станислав Богдански, представляващ ПП Има такъв народ

всички решения