Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 284-МИ
Благоевград, 31.10.2019

ОТНОСНО: Установяване на административно нарушение на чл.184,ал.1 вр с ал.2 от ИК в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

По фактите:

С копие до  ОИК Благоевград е постъпила прокурорска  преписка на Районна Прокуратура Благоевград , с техен номер 3280/2019г. която по съществото си представлява постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 27.10.2019г.,постановено по повод  изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Преписката е заведена с вх. № 426-ПР от 29.10.2019г. във входящия регистър на ОИК и с вх. № 17 в регистъра на жалбите и сигналите.

Постановлението е произнесено по прокурорска преписка 3280/2019г. по описа на РП Благоевград, от наблюдаващ прокурор П.М. Същата е образувана по повод на докладна записка от оперативен работник З.Д. от състава на 2 РУ Полиция Благоевград. В хода на проверката са събрани данни, относно това,че в непосредствена близост до избирателна секция 010300117 - село Горно Хърсово, са установени предизборни плакати на политическа формация. Плакатите са били установени да са поставени до секционното помещение, находящо се в сградата на кметството.

Установено е,че на 27.10.2019г. - изборния ден - плакатите са били премахнати от лицето Теменужка Спасова. За същото се твърди да е член на СИК 010300117.

РП Благоевград е счела , че са налице данни за осъществен състав на административно нарушение на нормите на ИК досежно забраната визирана в чл.184 от ИК, а именно - “не се допуска поставяне на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50м. от входа на сградата в която е изборното помещение”.

По изложеното по-горе РП Благоевград е препратила преписка 3280/2019г. до Общинската избирателна комисия Благоевград.

На свое заседание на 31.10.2019г. ОИК Благоевград разгледа преписката ведно с копието на прокурорското  постановления от РП Благоевград.

По правото:

Разпоредите на чл.184,ал.1 от ИК съдържат забрана за поставяне на агитационни материали на политически партии, коалиции от партии, инициативни комитети, в изборния ден, както в секционните помещения, така и на разстояние по-малко от 50м, от входа на самото изборно помещение.

Нормата на ал.2 на чл.184 от ИК посочва компетентния орган - а именно секционната избирателна комисия, в чието секционно помещение или в близост до чието секционно помещение са установени предизборните плакати, визирани в ал.1.

В дадения случай, плакатите са установени от Иван Шунтов - полицейски служител, който е подал и сигнал до 2 РУ Полиция.

Междувременно, именно по силата на чл.184,ал2 от ИК, секционната избирателна комисия в секция 010300117, в село Горно Хърсово е премахнала предизборните плакати, попадащи в забраната на ал.1 на същия този чл.184 от ИК.

С тези свои действия секционната избирателна комисия е изпълнила както законовите предпоставки за своите действия /формално извършени от член на комисията/ , така и методическите указания на ОИК що се отнася до Раздел “Предизборна агитация” от ИК. 

За пълнота следва да се посочи, че ако сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл.184,ал.1 бе подаден до ОИК Благоевград, в изборния ден 27.10.2019г., то в резултат на установените на място плакати, указанията на ОИК щяха да са насочени именно към членовете на СИК 010300117,село Горно Хърсово и щяха да задължат СИК да премахне установените за поставени на по-малко от 50м от входа на изборното помещение на СИК 010300117. 

С оглед на горното ОИК Благоевград не установи да е извършено административно нарушение нито на нормата на чл.184,ал.1 от ИК, доколкото в прокурорската преписка не се съдържат данни за времето на поставяне на плакатите за да бъде то отнесено към изборния ден ,нито за лицето поставило плакатите в близост до секционното помещение на СИК в село Горно Хърсово. Агитационните материали са свовременно премахнати по законоустановен ред.

 

На основание чл.87 ал.1, т.1 и т.22 от  ИК ,  при спазване на законоустановения кворум, Общинската  избирателна комисия Благоевград 

РЕШИ:

НЕ УСТАНОВЯВА административно нарушение на чл.184,ал.1 от ИК по подадена до ОИК Благоевград прокурорска преписка с техен номер 3280/2019г. на РП Благоевград

Решението бе взето единодушно с 11 гласа “ЗА”

 

 

Копие от решението да се изпрати до Районна Прокуратура Благоевград за сведение.

 

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 19.11.2019 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 305-МИ / 05.10.2020

    относно: сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ.Благоевград.

  • № 304-МИ / 28.04.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

  • № 303-МИ / 10.03.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред ВАС по касационно административно дело 2420/2020г.

всички решения