Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 307-МИ
Благоевград, 12.02.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 569 /07.12.2020г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Соня Боянова Ставрева, обявена за избрана за общински съветник в Общински съвет на Община Благоевград.

В ОИК Благоевград е постъпил сигнал от Калоян Томов Ханджийски, ЕГН:*********, с който сигнал се сезира ОИК 0103 Благоевград с твърдение за нарушение на нормата на чл.34,ал.6 от ЗМСМА. Твърди се,че обявената за избрана за общински съветник в общинския съвет на Община Благоевград, а именно Соня Боянова Ставрева, ЕГН:*******, е осъществявала търговска дейност в посочени в ал.5 от чл.34 ЗМСМА правни субекти и че същата е участвала като управител и едноличен собственик на капитала на дружеството „Медия Прес Груп“ЕООД,ЕИК:205130590.

Подателят на сигнала счита, че са налице всички основания за прекратяване на правомощията на обявената за избрана за общински съветник ,тъй като според него те удостоверяват несъвместимост със заеманата длъжност.

Моли се ОИК Благоевград да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си , като предсрочно прекрати пълномощията на Соня Боянова Ставрева като общински съветник в община Благоевград.

Сигнала е заведен с вх.№ 569 / 07.12.2020г. във входящия регистър на ОИК.

На свое заседание, проведено на 10.12.2020г., ОИК Благоевград се запозна със процесния сигнал и стартира административното производство съгласно правомощията си. С протоколни решения от 10.12.2020, 21.12.2020, 05.01.2021г.  бяха одобрени и изготвени писма  съответно :

- писмо наш изх.№58/14.12.2020 до Агенция по вписванията, Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ;

- писмо наш изх.№59/14.12.2020 до КПКОНПИ;

- писмо наш изх.№60/14.12.2020 до Председател на постоянна комисия  при общински съвет на община Благоевград – комисията по ОРСПКУКИ;

- писмо наш изх.№61/14.12.2020 до кмет на община Благоевград;

- писмо наш изх.№65/06.01.2021 до Председател на общинския съвет Благоевград.

С посочените писма ОИК изиска информация от адресатите им относно обстоятелствата , заявени в процесния сигнал.

С входящ номер № 572 / 21.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Търговски Регистър и регистъра ЮЛНЦ, в което е посочено, че към 07.12.2020г. по партидата на дружеството „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС“ ЕООД, ЕИК:205130590, няма подадено заявление за вписване на промяна в обстоятелствата, както и че дружеството няма общинско участие.

С входящ номер № 579 / 14.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от КПКОНПИ, с което се уведомява ОИК, че в периода от 23.01.2018г. до момента не е постъпвал сигнал и не е образувано производство за конфликт на интереси против Соня Ставрева. Сочи се , че няма влязъл в сила акт , с който да е установен конфликт на интереси, като се сочи и обстоятелството, че на сайта на комисията може да се направи справка и са достъпни подадените от лицето декларации по реда на специалния закон за КПКОНПИ.

С входящ номер № 576 / 11.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от председател на КООРСПК към общинския съвет Благоевград, с което се уведомява ОИК, че Соня Ставрева е подала декларация по чл.35,ал.1,т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и се прилага копие на документа.

С входящ номер № 573 / 22.12.2020г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Румен Томов – кмет на община Благоевград, с което се уведомява ОИК, че  дружеството „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС“ ЕООД, ЕИК:205130590 е предявило фактури към община Благоевград, с посочени номера на фактури и единична стойност, като са приложени и копия на посочените фактури,копия на платежни по всяка фактура, и доказателства за предмета на всяка фактура-извадки от местни електронни сайтове.

С входящ номер № 575 / 11.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Председател на общински съвет Благоевград, с което се уведомява ОИК, че Соня Ставрева след направена справка в деловодната програма на общински съвет не е открита информация за постъпило писмено уведомление по реда на чл.34,ал.6 ЗМСМА.

 

На свое заседание на 27.01.2021г. ОИК Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Соня Боянова Ставрева, в качеството и на обявена за избрана за общински съветник в общински съвет  на Община Благоевград, с което и бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията и. Писмото е получено от г-жа Ставрева на 05.02.2021г. и обратен отговор е изпратен на 08.02.2021г. /в три дневен срок/ .

С входящ номер № 586 / 10.02.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмено възражение от Соня Боянова Ставрева, с което мотивирано възразява срещу сигнала , подаден от Калоян Ханджийски. Счита , че не са налице посочените в сигнала правни основания за предсрочно прекратяване на пълномощията и като общински съветник от листата на Местна коалиция Партия на Зелените (ВОЛЯ).

След като разгледа всички относими документи, в това число приложените към преписка с вх. № 586 / 10.02.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград, след като обсъди подаденото писмено възражение от Соня Ставрева ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Благоевград проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Соня Боянова Ставрева - обявена за избран за общински съветник в общински съвет на община Благоевград , гласуваха общо 8 /осем/ члена  - Йордан Симонски, Александра Стоянова, Елеонора  Атанасова,  Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски, Милена Велкова, Светослава Терзиянова-Михайлова.

„ПРОТИВ“ гласуваха 4 /четири/ члена –Мартин Бусаров, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки,  Владимир Вачев.

В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл.87,ал.1,т.1 от  Изборния Кодекс във връзка с чл. 30,ал.6 във връзка с чл.30,ал.4  от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Соня Боянова Ставрева, обявена за избран за общински съветник в общински съвет на община Благоевград.

 

АНУЛИРА издаденото и удостоверение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на  чл.459  от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 13.02.2021 в 11:52 часа

Свързани решения:

280-МИ/29.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения