Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 293-ми
Благоевград, 02.11.2019

ОТНОСНО: вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции или инициативните комитети за втори тур на изборите за кмет на Община Благоевград на 03 ноември 2019г.

             Постъпили са заявления, заведени с вх. № 462/ 01.11.2019г. и с вх. № 485/ 02.11.2019г., във входящия регистър на ОИК Благоевград, и с № 25 във входящ регистър на упълномощените представители, подадено Бисер Михайлов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

         С постъпилите заявления се правят искания за заличаване на 20 /двадесет/ броя представители и вписване на нови 20 /двадесет/ броя лица в списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като пълномощници на ПП ГЕРБ. Към заявленията са приложени в табличен вид и списъци със заявените пълномощници.

             Списъците с  предложените упълномощени представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК по отношение на новите 20 /двадесет/ лица.

             Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г.  на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Благоевград 

Р Е Ш И:

            Заличава 20 /двадесет/ броя представители на кандидатската листа на  ПП ГЕРБ  от Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции или инициативните комитети, съгласно направеното предложение и резултата от проверката за втори тур на изборите за кмет на Община Благоевград на 03 ноември 2019г.

            ВПИСВА 20 /двадесет/ броя представители на кандидатската листа на  ПП ГЕРБ  от Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции или инициативните комитети, съгласно направеното предложение и резултата от проверката за втори тур на изборите за кмет на Община Благоевград на 03 ноември 2019г.

           Решението е прието единодушно в 17:00 часа. 

           Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 02.11.2019 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 305-МИ / 05.10.2020

    относно: сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ.Благоевград.

  • № 304-МИ / 28.04.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

  • № 303-МИ / 10.03.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред ВАС по касационно административно дело 2420/2020г.

всички решения