16.07.2021

Съобщение

Седалището на ОИК 0103 Благоевград е както следва :

гр.Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 1 

сграда на общинска администрация Благоевград

етаж 5, зала 509. 

 

Последващата след 13.07.2021г.  кореспонденция с ОИК Благоевград се осъществява както през имейл [email protected]  , така и чрез адресиране до посочения по-горе административен адрес на писма и документи. Същите следва да се оставят на деловодство на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИК Благоевград.

 

В случай, че желаете да осъществите контакт с ОИК Благоевград по телефон, можете да се свържете с телефонен номер +359 894 228 076, на който отговаря г-н Мартин Бусаров - Председател на ОИК Благоевград. 

04.07.2021

Съобщение

Съгласно Решение №66-ЧМИ от 04.07.2021г. на ОИК Благоевград указва на членовете на СИК да спазват изискванията и правилата при машинното гласуване на избирателите.

Член на СИК може да укаже на гласоподавател как се гласува със СУЕМГ, но на достатъчно разстояние от машината за гласуване, като не се позволява разкриване на вота на избирателя.

 

04.07.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

 

ОИК - Благоевград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели  
     
1 2 3 4 5 6 7
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
брой 140 140 65507 2202 6940  13450
%       3,36% 10,59% 20,53%
04.07.2021

Съобщение

Уважаеме Гласоподаватели,

При гласуване със СУЕМГ, когато машината следва да изпечата разписка с резултата от гласуването МОЛИМ ВИ НЕ ИЗДЪРПВАЙТЕ ТАЗИ РАЗПИСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО, ПРЕДИ СЪЩАТА ДА БЪДЕ ИЗПЕЧАТАНА ОКОНЧАТЕЛНО. 

03.07.2021

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА 04.07.2021, КАКТО СЛЕДВА:

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в зала 101 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.

27.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

ОИК - БЛАГОЕВГРАД Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
   
1 2 3 4 5 6
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа
брой 140 140 65502 2214 6913
%       3,38% 10,55%
27.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

ОИК - Благоевград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 140 140 65502 2214 6913 13109 18182
%       3,38% 10,55% 20,01% изборния ден е приключил
27.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

ОИК - Благоевтрад Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
             
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
брой 140 140 65502 2214 6913 13109
%       3,38% 10,55% 20,01%
26.06.2021

гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в частични избори

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.

 

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция ,различна от секцията му по постоянен адрес, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място . Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

 Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите , след което придружителят се подписва. Този списък се подписва от председателя и от секретаря.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

 

В тази връзка можете да се осведомите за Заповед № 951/15.06.2021 г. на Кмета на Община Благоевград във връзка с определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Благоевград, като изтеглите списък на секциите от тук.

22.06.2021

Съобщение

На 23 юни 2021г. от 18.00 часа в зала " Яворов" ще се проведе обучителен семинар за състава на СИК в община Благоевград, назначени за произвеждане на частичния избор за кмет на община Благоевград на 27 юни 2021г.

Могат да присъстват членовете на СИК от 001 до 070 вкл.

 

На 24 юни 2021г. от 18.00 часа в зала " Яворов" ще се проведе обучителен семинар за състава на СИК в община Благоевград, назначени за произвеждане на частичния избор за кмет на община Благоевград на 27 юни 2021г.

Могат да присъстват членове на СИК от 071 до 139 вкл.

* На семинарите могат да присъстват членове независимо от секцията , в която са назначени.

 

21.06.2021

Съобщение

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък -на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент избирателните секции са 139 броя.

Списъкът  се подписва и предава до 26 юни 2021 г. включително на общинската избирателна комисия Благоевград  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

 

21.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД НА 27 ЮНИ 2021Г.

Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи  за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент секциите са 139 броя.

 

Регистрация на застъпници 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Благоевград  до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ-НЧ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 юни 2021 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 72-МИ-НЧ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа).

На регистрираните като застъпници ще се издаде удостоверение по образец. 

18.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НА 27 ЮНИ 2021

Съгласно писмо на ЦИК и дадени указания, публикуваме образец на бюлетината за гласуване в частичния избор за кмет на община Благоевград , насрочен на 27 юни 2021г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК

17.06.2021

ОБУЧЕНИЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

НА 20 ЮНИ 2021Г. - НЕДЕЛЯ - ОТ 11.00 ЧАСА  В ЗАЛА "ЯВОРОВ "  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 27 ЮНИ 2021Г. ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА.

ЗА ТОЗИ ЧАС Е ПРЕДВИДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ № 01 ДО №70.

НА 20 ЮНИ 2021Г. - НЕДЕЛЯ - ОТ 13.00 ЧАСА  В ЗАЛА "ЯВОРОВ "  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 27 ЮНИ 2021Г. ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА.

ЗА ТОЗИ ЧАС Е ПРЕДВИДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ № 71 ДО №139.

 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО , КАТО ЩЕ УЧАСТВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИРМАТА, ОРГАНИЗИРАЩА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ЩЕ СЕ ПОЛЗВА МАШИНА ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.

 

 

04.06.2021

СЪСТАВ НА СИК

ДО 

политическите партии и коалиции,

участвали в консултациите за състава на СИК на територията на община Благоевград

за произвеждане на частичния избор за кмет на община на 27 юни 2021г. 

 

В таблицата по-долу са изчислени както местата на всяка партия и коалиция в състава на СИК, така и местата в ръководството на комисиите.

Моля, да подадете в ОИК Благоевград, съответния Ви брой членове в СИК , вкл.ръководство.

 

брой членове от ПП , КП    РЪКОВОДСТВО   
       
Коалиция „ГЕРБ – СДС“ 317   130
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 215   89
Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 182   75
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 143   52
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 139   47
Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 139   24
       
ОБЩО ЗА СИК 1135   417
01.06.2021

Съобщение

ОИК 0103 Благоевград  ще проведе жребий за определяне на реда за участие в диспутите по регионалния радио и телевизионен център Благоевград на представители на партиите, коалициите, местните коалиции  и инициативните комитети, регистрирали кандидати,  02.06.2021г. в 18.00часа в зала 210 - заседателна зала на ОИК, намираща се в сградата на общинската администрация Благоевград.

 

С нарочно свое решение ОИК ще обяви и резултата от жребия.

26.05.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НА 27 ЮНИ 2021Г.

РЕГИСТРИРАНИТЕ В ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЛЕДВА ДА ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ :

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 

Предложението Приложение № 62-МИ-НЧ се представя в ОИК:

- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден - НЕ ПО КЪСНО ОТ 01.06.2021Г. ДО 17.00ЧАСА

Към предложението партията, коалицията или местната коалиция прилага:

 1. 1. заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1 - 4 ИК;
 2. пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват и се подават от упълномощени лица.

 

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

Предложението  Приложение № 63-МИ-НЧ се представя в ОИК:

 - за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден- НЕ ПО КЪСНО ОТ 01.06.2021Г. ДО 17.00ЧАСА

Към предложението на инициативния комитет се  прилагат:

 1. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет.
 2. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК).

Членовете на инициативния комитет обработват и предоставят личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носят отговорност като администратори по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ  от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК.
 2. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:

а) гражданство, дата и място на раждане;

б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;

в) че не е поставен под запрещение;

г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на която е гражданин;

д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, с акт, подлежащ на съдебен контрол.

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

23.05.2021

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в частични избори

Със свое Решение №1840-МИ от 16 юли 2020г. ЦИК е определила формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови и частични избори.

Съгласно Решение №79-МИ от 20 май 2021г. на ЦИК посоченото по-горе Решение №1840-МИ от 16 юли 2020г. е приложимо и за произвеждане на частичния избор за кмет на община Благоевград на 27 юни 2021г.

Към Решение №1840-МИ от 16 юли 2020г. ЦИК е публикувала :  

 

 

Напомняме, че съгласно изборните книжа , одобрени за произвеждане на частичния избор за кмет на община Благоевград на 27 юни 2021г., следва да се използва Приложение №66-МИ-НЧ - Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на община, (по чл. 416, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)

Списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните подписи, ЕГН/ЛН, и другите данни посочени в чл. 416, ал. 2 ИК.

Броят на необходимите подписи на избиратели в списъка е посочен в чл. 416, ал. 1 ИК.

Избирателите се подписват пред член на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет, пред който са положени подписите, вписва трите си имена, ЕГН и се подписва на всяка страница.

Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител и се представя заедно с предложението за регистрация по чл. 414, ал .1, т. 2 ИК и другите документи:

за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден - в случая не по-късно от 17.00часа на 01 юни 2021г.

Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 

 

19.05.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ,МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НА 27 ЮНИ 2021

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

Заявлението за регистрация Приложение №42-МИ-НЧ се представя в ОИК от партията или коалицията не по-късно от  30 дни преди изборния ден – за частични избори. 

Крайния срок в случая е 17.00ч. на 27 май 2021г.

В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрацията. 

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.

Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 1. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

      2. пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Заявлението за регистрация Приложение №43-МИ-НЧ се представя в ОИК не по-късно от  30 дни преди изборния ден – за частични избори.

Крайния срок в случая е 17.00ч. на 27 май 2021г.

В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. 

Към заявлението за регистрация на местната коалиция се представят:

 1. решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;
 2. образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 3. образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 5. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо местната коалиция според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия местната коалиция.

 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

За издигане на независим кандидат за кмет се създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет за съответния вид избор.

Инициативният комитет се образува с решение, в което се посочва за издигането на кой кандидат и за кой вид избор се създава, както и лицето, което ще представлява инициативния комитет.

Гражданите на друга държава – членка на ЕС, могат да бъдат кандидати само за общински съветници.

Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от  30 дни преди изборния ден – при частични избори, заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет. Крайния срок в случая е 17.00ч. на 27 май 2021г.

Към заявлението  Приложение №52 -МИ-НЧ се прилагат:

 1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец, Приложение №53-МИ-НЧ подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК);
 4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

       5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

ВАЖНО !!!

За всяко отделно заявление ОИК 0103 Благоевград ще приеме отделно решение. 

 

 

18.05.2021

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД

ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СЕ ПОМЕЩАВА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕТАЖ 2, ЗАЛА 210, НА АДРЕС : ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПЛОЩАД "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" №1

 

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД Е КАКТО СЛЕДВА:

ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00 ДО 17.00 ЧАСА.

 

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД не по-късно от 30 дни преди изборния ден - До 17,00 ч. на 27.05.2021 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА , ПОДАВАНИ В ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СА ЧАСТ ОТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НА 27 ЮНИ 2021Г. И СА ПРИЕТИ ОТ ЦИК.

 

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 69-ЧМИ / 05.07.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването за Кмет на община Благоевград, при произведения втори тур на частичния избор за кмет на община на 04 юли 2021г.

 • № 68-ЧМИ / 04.07.2021

  относно: край на изборния ден при произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на община Благоевград, насрочени на 04.07.2021 г.

 • № 67-ЧМИ / 04.07.2021

  относно: Сигнал от Станислав Богдански, представляващ ПП Има такъв народ

всички решения