Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 305-МИ
Благоевград, 05.10.2020

ОТНОСНО: сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ.Благоевград.

В ОИК 0103 Благоевград е постъпил сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ. Благоевград, който сигнал е заведен с вх.№563/29.09.2020г. по входящия регистър на ОИК.

 Към процесния сигнал са приложени:

- подписка /2листа/  адресирана до Кмета на община Благоевград, съдържаща 37 бр. подписи на лица, която подписка е заверена с печат на кметство село Делвино, общ. Благоевград и с подписа на кметския наместник Л.П. Същата е заведена с вх.№10-00-244/21.09.2020г. във входящ регистър, воден от общинска администрация Благоевград;

 - писмо от Председател на Общински съвет Благоевград до Кмет на община Благоевград, с изх.№94-00-1598/25.09.2020г., с което се препраща сигнала от Валери Спасов Тодоров към Кмет на община Благоевград;

 След като се запозна със сигнала и приложените към него документи, ОИК 0103 Благоевград, счита, че не е компетентна да разгледа сигнала.

На първо място, не се твърди, а и не се съдържат в сигнала на г-н Валери Тодоров данни за нарушение на норми на Изборния кодекс. На следващо място, ОИК счита, че при така описана фактическа обстановка, се касае за евентуално извършено нарушение на НК, което не може да бъде установено от общинска избирателна комисия, а следва да бъде отнесено към санкцията на компетентен орган – Прокуратура на Република България.

 Ето защо процесния сигнал следва да бъде препратен към Районна Прокуратура Благоевград, ведно с цялата преписка в оригинал, а за архива на ОИК да бъде изготвено копие.

 На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с т. 22 от ИК, както и във връзка с Решение №62 / 04.04.2019г. на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум,  Общинската избирателна комисия- Благоевград  

РЕШИ:

ПРЕПРАЩА сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ. Благоевград до Районна Прокуратура Благоевград за произнасяне по компетентност. 

Решението е взето единодушно.

 

        Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 12.10.2020 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 312-МИ / 12.05.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

  • № 311-МИ / 05.05.2021

    относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

  • № 310-МИ / 19.04.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения