Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 309-МИ
Благоевград, 13.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 571 /14.12.2020г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

В ОИК Благоевград е постъпил сигнал от Соня Боянова Ставрева, ЕГН:*********, с който сигнал се сезира ОИК с твърдение за наличие на неизпълнение на задължения на кмета на Община Благоевград, а именно Румен Георгиев Томов, ЕГН:*******, които са му вменени по силата на закона.

Моли се ОИК Благоевград да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си , като предсрочно прекрати пълномощията на Румен Георгиев Томов,обявен за избран за кмет на община Благоевград.

Сигнала е заведен с вх.№ 571 / 14.12.2020г. във входящия регистър на ОИК.

На свое заседание, проведено на 21.12.2020г. ОИК Благоевград се запозна със процесния сигнал. С протоколно решение бе одобрено писмо с наш изходящ №62 / 21.12.2020г., съответно до Председател на общински съвет на община Благоевград.

 Бе изискана информация относно това дали в деловодството на Общински съвет Благоевград са постъпили следните документи:

-Отчет за изпълнение на актовете на общински съвет Благоевград, съгласно чл.44,ал.1, т.7 ЗМСМА;

-Административни актове в изпълнение на решения на Общ.съвет Благоевград – Решение №167 от заседание на 29.05.2020г. и Решение №333 от заседание на 11.09.2020г.

-Програма за управление на срока на мандата – съгласно чл.44,ал.5 ЗМСМА

-Ежегоден доклад за изпълнението на ОУП на община Благоевград – съгласно чл.127,ал.9 ЗУТ

-Годишен доклад за 2019г. по наблюдение изпълнението на общ.план за развитие на община Благоевград,съгл.чл.23,ал.4 ЗРР, в срок до 31.03.2020г.

С входящ номер № 577/ 13.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Общински съвет Благоевград, видно от което е,че до ОИК 0103 Благоевград се изпращат копия на следните документи:

-Отчет за изпълнение на актовете на общински съвет Благоевград, с деловоден номер №В-00-667/21.12.2020г.;

- препис от Кмета на община Благоевград във връзка с изпълнение на решенията на Общински съвет Благоевград, в частта по изпълнение на Решение №167;

- препис от Кмета на община Благоевград във връзка с изпълнение на решенията на Общински съвет Благоевград, в частта по изпълнение на Решение №333;

-Програма за управление на Община Благоевград за мандат 2019-2023 с деловоден номер №В-00-679/21.12.2020г.;

- отговор че  Ежегоден доклад за управление на ОУП на община Благоевград съгласно чл.127,ал.9 ЗУТ липсва в деловодството на Общински съвет на община Благоевград;

-доклад по наблюдението на общински план за развитие 2014-2020г. на община Благоевград за 2019г., с деловоден номер №П-00-406/21.12.2020г.;

-заверено копие на Решение №167 по протокол №9 на Общински съвет Благоевград от 29.05.2020г.;

-заверено копие на Решение №333 по протокол №14 на Общински съвет Благоевград от 11.09.2020г.;

На свое заседание , проведено на 05.01.2021г. ОИК 0103 Благоевград , със свое протоколно решение изиска информация за лицето Румен Георгиев Томов, ЕГН:***********, дали е издаван болничен лист и съответно определяно ли е обезщетение за временна неработоспособност от ТП на НОИ, и ако да - за кой период и в какъв размер. Информацията е изискана от ТП на НОИ Благоевград с писмо наш изходящ №64/06.01.2021г.

С входящ номер №582/20.01.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград е заведено писмо от Директор на ТП на НОИ Благоевград, с което се уведомява ОИК , че исканата информация по писмо с изходящ №64/06.01.2021г. не може да бъде предоставена, поради противоречие с Регламент ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент /GDPR/ .

На свое заседание , проведено на 27.01.2021г. ОИК 0103 Благоевград , със свое протоколно решение изиска повторно нужната  информация от ТП на НОИ Благоевград с писмо наш изходящ №69/28.01.2021г.

С входящ номер №583/09.02.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград е заведено писмо от Директор на ТП на НОИ Благоевград, с което се уведомява ОИК , че исканата информация по писмо с изходящ №69/28.01.2021г. не може да бъде предоставена, отново поради противоречие с Регламент ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент /GDPR/ , и поради непосочване на конкретно правно основание , което да обосновава правомощията на ОИК да получи исканата информация, представляваща лични данни. Сочи се, че е необходимо да се уточни и периода, за който се иска информацията досежно лицето Румен Георгиев Томов.

На свое заседание , проведено на 12.02.2021г. ОИК 0103 Благоевград , със свое протоколно решение изиска за трети път  нужната  информация от ТП на НОИ Благоевград с писмо наш изходящ №75/24.02.2021г., като ОИК изрично посочи данни за лицето – ЕГН, адрес, период за който се иска информацията.

С входящ номер №594/13.03.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград е заведено писмо от Директор на ТП на НОИ Благоевград, с което се уведомява ОИК , че за периода от 14.06.2020г. до 14.12.2020г. за лицето Румен Георгиев Томов, С ЕГН:******, е представен само един документ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност, във връзка с издаден болничен лист, за периода от 31.10.2020г. до 09.11.2020г. вкл.

 На свое заседание на 15.03.2021г. ОИК Благоевград одобри с протоколно решение писмо с наш изходящ номер № 78/18.03.2021г. до Румен Георгиев Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му.

С входящ номер № 596 / 26.03.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмено възражение  от Румен Георгиев Томов, в качеството му на кмет на община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала , подаден от Соня Ставрева. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че не е на лице трайно фактическо неизпълнение на установени задължение от него в качеството му на кмет на община Благоевград, изразяващи се в бездействие , с което да е възпрепятствал дейността на общински съвет Благоевград.

С възражението се прави и възражение по допустимостта и основателността на сигнала.

След като разгледа всички относими документи, в това число приложените към преписка с №594/13.03.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград и с  входящ номер № 577/ 13.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Благоевград достигна до следните изводи:

На първо място, ОИК 0103 Благоевград, счита, че същата не е компетентна да се произнася и да следи за изпълнението на актове на общинския съвет. Предвиден е специален административноправен ред на по реда на чл.256 от АПК.

Задължение на административните съдилища  е да установят налице ли е твърдяно за налице бездействие, като разгледта искането по същество, ако такова е отправено до тях по надлежния ред, тъй като наличието на нормативно, респективно законово задължение за действие от администрацията е основен елемент от фактическия състав на чл.256 от АПК. (в този смисъл Опр.№5019 по адм.дело №4173/2012г. на ВАС, III отд.).

На второ място, от събраните по преписката доказателства се установява, че Румен Георгиев Томов, ЕГН:******* е ползвал един единствен болничен лист за период, по-кратък от шест месеца. Този факт подкрепя извода, че не се касае и за осъществен състав на нормата на чл.42,ал.1,т.2 ЗМСМА. Не се установи трайна фактическа невъзможност у обявения за избран за кмет на общината  да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване.

Водена от горното ОИК 0103 Благоевград проведе гласуване, при което „ПРОТИВ“ гласуваха 12 /дванадесет/ члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора  Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова, Мартин Бусаров, Елена Панчева, Стоян Терзийски.

В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с т.30 от  Изборния Кодекс  вр. с  чл. 42,ал.1,т.2 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

ОТКАЗВА да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на  чл.459  от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 14.04.2021 в 13:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

 • № 309-МИ / 13.04.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 571 /14.12.2020г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

всички решения