Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 309-МИ
Благоевград, 13.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 571 /14.12.2020г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

В ОИК Благоевград е постъпил сигнал от Соня Боянова Ставрева, ЕГН:*********, с който сигнал се сезира ОИК с твърдение за наличие на неизпълнение на задължения на кмета на Община Благоевград, а именно Румен Георгиев Томов, ЕГН:*******, които са му вменени по силата на закона.

Моли се ОИК Благоевград да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си , като предсрочно прекрати пълномощията на Румен Георгиев Томов,обявен за избран за кмет на община Благоевград.

Сигнала е заведен с вх.№ 571 / 14.12.2020г. във входящия регистър на ОИК.

На свое заседание, проведено на 21.12.2020г. ОИК Благоевград се запозна със процесния сигнал. С протоколно решение бе одобрено писмо с наш изходящ №62 / 21.12.2020г., съответно до Председател на общински съвет на община Благоевград.

 Бе изискана информация относно това дали в деловодството на Общински съвет Благоевград са постъпили следните документи:

-Отчет за изпълнение на актовете на общински съвет Благоевград, съгласно чл.44,ал.1, т.7 ЗМСМА;

-Административни актове в изпълнение на решения на Общ.съвет Благоевград – Решение №167 от заседание на 29.05.2020г. и Решение №333 от заседание на 11.09.2020г.

-Програма за управление на срока на мандата – съгласно чл.44,ал.5 ЗМСМА

-Ежегоден доклад за изпълнението на ОУП на община Благоевград – съгласно чл.127,ал.9 ЗУТ

-Годишен доклад за 2019г. по наблюдение изпълнението на общ.план за развитие на община Благоевград,съгл.чл.23,ал.4 ЗРР, в срок до 31.03.2020г.

С входящ номер № 577/ 13.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Общински съвет Благоевград, видно от което е,че до ОИК 0103 Благоевград се изпращат копия на следните документи:

-Отчет за изпълнение на актовете на общински съвет Благоевград, с деловоден номер №В-00-667/21.12.2020г.;

- препис от Кмета на община Благоевград във връзка с изпълнение на решенията на Общински съвет Благоевград, в частта по изпълнение на Решение №167;

- препис от Кмета на община Благоевград във връзка с изпълнение на решенията на Общински съвет Благоевград, в частта по изпълнение на Решение №333;

-Програма за управление на Община Благоевград за мандат 2019-2023 с деловоден номер №В-00-679/21.12.2020г.;

- отговор че  Ежегоден доклад за управление на ОУП на община Благоевград съгласно чл.127,ал.9 ЗУТ липсва в деловодството на Общински съвет на община Благоевград;

-доклад по наблюдението на общински план за развитие 2014-2020г. на община Благоевград за 2019г., с деловоден номер №П-00-406/21.12.2020г.;

-заверено копие на Решение №167 по протокол №9 на Общински съвет Благоевград от 29.05.2020г.;

-заверено копие на Решение №333 по протокол №14 на Общински съвет Благоевград от 11.09.2020г.;

На свое заседание , проведено на 05.01.2021г. ОИК 0103 Благоевград , със свое протоколно решение изиска информация за лицето Румен Георгиев Томов, ЕГН:***********, дали е издаван болничен лист и съответно определяно ли е обезщетение за временна неработоспособност от ТП на НОИ, и ако да - за кой период и в какъв размер. Информацията е изискана от ТП на НОИ Благоевград с писмо наш изходящ №64/06.01.2021г.

С входящ номер №582/20.01.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград е заведено писмо от Директор на ТП на НОИ Благоевград, с което се уведомява ОИК , че исканата информация по писмо с изходящ №64/06.01.2021г. не може да бъде предоставена, поради противоречие с Регламент ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент /GDPR/ .

На свое заседание , проведено на 27.01.2021г. ОИК 0103 Благоевград , със свое протоколно решение изиска повторно нужната  информация от ТП на НОИ Благоевград с писмо наш изходящ №69/28.01.2021г.

С входящ номер №583/09.02.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград е заведено писмо от Директор на ТП на НОИ Благоевград, с което се уведомява ОИК , че исканата информация по писмо с изходящ №69/28.01.2021г. не може да бъде предоставена, отново поради противоречие с Регламент ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент /GDPR/ , и поради непосочване на конкретно правно основание , което да обосновава правомощията на ОИК да получи исканата информация, представляваща лични данни. Сочи се, че е необходимо да се уточни и периода, за който се иска информацията досежно лицето Румен Георгиев Томов.

На свое заседание , проведено на 12.02.2021г. ОИК 0103 Благоевград , със свое протоколно решение изиска за трети път  нужната  информация от ТП на НОИ Благоевград с писмо наш изходящ №75/24.02.2021г., като ОИК изрично посочи данни за лицето – ЕГН, адрес, период за който се иска информацията.

С входящ номер №594/13.03.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград е заведено писмо от Директор на ТП на НОИ Благоевград, с което се уведомява ОИК , че за периода от 14.06.2020г. до 14.12.2020г. за лицето Румен Георгиев Томов, С ЕГН:******, е представен само един документ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност, във връзка с издаден болничен лист, за периода от 31.10.2020г. до 09.11.2020г. вкл.

 На свое заседание на 15.03.2021г. ОИК Благоевград одобри с протоколно решение писмо с наш изходящ номер № 78/18.03.2021г. до Румен Георгиев Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му.

С входящ номер № 596 / 26.03.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмено възражение  от Румен Георгиев Томов, в качеството му на кмет на община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала , подаден от Соня Ставрева. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че не е на лице трайно фактическо неизпълнение на установени задължение от него в качеството му на кмет на община Благоевград, изразяващи се в бездействие , с което да е възпрепятствал дейността на общински съвет Благоевград.

С възражението се прави и възражение по допустимостта и основателността на сигнала.

След като разгледа всички относими документи, в това число приложените към преписка с №594/13.03.2021г. по входящия регистър на ОИК 0103 Благоевград и с  входящ номер № 577/ 13.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Благоевград достигна до следните изводи:

На първо място, ОИК 0103 Благоевград, счита, че същата не е компетентна да се произнася и да следи за изпълнението на актове на общинския съвет. Предвиден е специален административноправен ред на по реда на чл.256 от АПК.

Задължение на административните съдилища  е да установят налице ли е твърдяно за налице бездействие, като разгледта искането по същество, ако такова е отправено до тях по надлежния ред, тъй като наличието на нормативно, респективно законово задължение за действие от администрацията е основен елемент от фактическия състав на чл.256 от АПК. (в този смисъл Опр.№5019 по адм.дело №4173/2012г. на ВАС, III отд.).

На второ място, от събраните по преписката доказателства се установява, че Румен Георгиев Томов, ЕГН:******* е ползвал един единствен болничен лист за период, по-кратък от шест месеца. Този факт подкрепя извода, че не се касае и за осъществен състав на нормата на чл.42,ал.1,т.2 ЗМСМА. Не се установи трайна фактическа невъзможност у обявения за избран за кмет на общината  да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване.

Водена от горното ОИК 0103 Благоевград проведе гласуване, при което „ПРОТИВ“ гласуваха 12 /дванадесет/ члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора  Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова, Мартин Бусаров, Елена Панчева, Стоян Терзийски.

В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с т.30 от  Изборния Кодекс  вр. с  чл. 42,ал.1,т.2 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

ОТКАЗВА да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на  чл.459  от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 14.04.2021 в 13:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения