Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 49-МИ
Благоевград, 05.06.2023

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

В ОИК 0103 Благоевград постъпи писмо от КПКОНПИ , с техен изх.№ ЦУ01-3229#13 / 12.05.2023г., което бе заведено с вх.№ 910-МИ / 15.05.2023г. във входящия регистър на ОИК.

Към писмото бяха приложени следните документи :

-незаверено копие на Решение №РС-20-21-063 на КПКОНПИ с дата 28.07.2021г.;

-незаверено копие на Решение по административно дело №796 / 2021г. по описа на Административен съд Благоевград;

-незаверено копие на Решение по касационно административно дело №7692 / 2022г. на ВАС;

ОИК 0103 Благоевград разгледа постъпилите документи под входящ №910-МИ/ 15.05.2023г. на свое нарочно заседание на дата 17.05.2023г.

След запознаване с посочените по-горе писмени доказателства, ОИК 0103 Благоевград прие Протоколно решение №1 / 17.05.2023г., по силата на което изиска от КПКОНПИ, да изпрати документи, удостоверяващи наличие на обстоятелства, довели до предсрочно  прекратяване на пълномощията  на общинския съветник Бисер Аспарухов Стойчев, ЕГН: ********,  в хипотезите, описани в чл.30, ал.4, т. 11 ЗМСМА.

В тази връзка, до КПКОНПИ бе изпратено нарочно писмо с изходящ №178-МИ / 18.05.2023г. по изходящия регистър на ОИК 0103 Благоевград.

В последствие, в ОИК 0103 Благоевград постъпи ново писмо от КПКОНПИ , с техен изх.№ ЦУ01-3229#17 / 26.05.2023г., което бе заведено с вх.№ 911-МИ / 01.06.2023г. във входящия регистър на ОИК.

Към писмото бяха приложени следните документи :

 

-заверено копие на писмо от Административен съд Благоевград, по административно дело №796/2021г., от 17.05.2023г. до КПКОНПИ;

-заверено копие на Решение №РС-20-21-063 на КПКОНПИ с дата 28.07.2021г.;

-заверено копие на Решение по административно дело №796 / 2021г. по описа на Административен съд Благоевград;

-заверено копие на Решение по касационно административно дело №7692 / 2022г. на ВАС;

 

ОИК 0103 Благоевград разгледа постъпилите документи под входящ №911-МИ/ 01.06.2023г. на свое нарочно заседание на дата 05.06.2023г.

След запознаване с посочените по-горе писмени доказателства, ОИК 0103 Благоевград установи, че с Решение №РС-20-21-063 на КПКОНПИ с дата 28.07.2021г. комисията се е произнесла по реда на чл.71,ал.1,пр.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, по сигнал с рег.№ ЦУ 01 /С-20/13.01.2021г. , като сигналът е подаден срещу Бисер Аспарухов Стойчев, ЕГН: *******, в качеството му на общински съветник в общински съвет на община Благоевград.

От събраните в хода на административното производство доказателства КПКОНПИ е установила от фактическа страна релевантите  за казуса обстоятелства, и е достигнала до правните изводи, че след като е гласувал Решение №43 по Протокол №2 от 31.01.2020г. и Решение №270 по протокол №12 от 31.07.2020г. на Общински съвет Благоевград, Бисер Аспарухов Стойчев,в качеството му на общински съветник в общинския съвет на община Благоевград и лице , заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ е извършил нарушение на разпоредбата на чл.56 от ЗПКОНПИ, според която, лице заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнението на задълженията си да гласува в частен интерес.

С посоченото Решение №РС-20-21-063 на КПКОНПИ с дата 28.07.2021г. , комисията е установила конфликт на интереси по отношение на Бисер Аспарухов Стойчев с ЕГН : *******, общински съветник в общински съвет на община Благоевград и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ.

Недоволен от така постановеното Решение №РС-20-21-063 на КПКОНПИ с дата 28.07.2021г., Бисер Аспарухов Стойчев е инициирал съдебно производство по контрол на произнесения административен акт на комисията, като се е провел процес по административно дело №796/2021г. по описа на Административен съд Благоевград.

В резултат, с Решение №935 от 28.04.2022г., постановено по административното дело №796/2021г. на Административен Съд Благоевград, жалбата на Бисер Аспарухов Стойчев е отхвърлена като неоснователна и съответно Решение №РС-20-21-063 на КПКОНПИ с дата 28.07.2021г. потвърдено.

Пред Върховния Административен Съд е образувано касационно административно дело №7692/2022г., с предмет Решение №935 от 28.04.2022г., постановено по административното дело №796/2021г. на Административен Съд Благоевград.

Съответно, с Решение №4848 от 09.05.2023г., постановено по административно дело №7692/2022г. по описа на ВАС, върховните административни съдии, са оставили в сила Решение №935 от 28.04.2022г., постановено по административното дело №796/2021г. на Административен Съд Благоевград.

При този изход на спора, Решение №РС-20-21-063 на КПКОНПИ с дата 28.07.2021г. , с което комисията е установила конфликт на интереси по отношение на Бисер Аспарухов Стойчев с ЕГН : *******, общински съветник в общински съвет на община Благоевград и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ е влязло в законна сила.

Съгласно чл.87,ал.1,т.24 от ИК, ОИК е длъжна да произнесе решение,с което да прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник и да обяви за избран следващия в съответната листа кандидат.

За да изпълни своите правомощия в условията на обвързана компетентност , ОИК следва да разполага с документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.

При горната фактическа обстановка и налични документи, ОИК 0103 Благоевград, констатира ,че приложените в писмо с наш входящ № 911-МИ от 01.06.2023г. документи, са такива именно  удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

След като установи, че Бисер Аспарухов Стойчев е обявен за избран за общински съветник от листата на  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, в произведените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници в общински съвет на община Благоевград , с решение №280-МИ от 29.10.2019г. на ОИК Благоевград, и след като направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите на  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в листа А и листа Б на коалицията, ОИК установи кой е следващият в листата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,  който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа Б, поради което на  основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11, от ЗМСМА и  във връзка с Решение 1134-МИ от 14.04.2022г. на ЦИК ,при спазване на законоустановения кворум,  Общинската избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на Бисер Аспарухов Стойчев, ЕГН : ******** – общински съветник от листата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 

Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.

 

Обявява за избран за общински съветник Милан Станкев Богдански, ЕГН: ******** следващ в листата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  кандидат.

 

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

 

Решението беше взето единодушно в 18.25 часа.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет Благоевград и на ЦИК.

 

 

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 05.06.2023 в 19:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 51-МИ / 07.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 50-МИ / 21.07.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 49-МИ / 05.06.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения