Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 51-МИ
Благоевград, 07.08.2023

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

В ОИК 0103 Благоевград постъпи писмо от ЦИК, с техен изх.№МИ-15-125 от 27.07.2023г. , което е заведено с входящ №921-МИ от 28.07.2023г. във входящия регистър на ОИК.

С писмото се дават конкретни указания на ОИК, да преразгледа свое решение №50-МИ от 21.07.2023г.

Посочено е, че ОИК следва да съобрази изцяло, че в хипотезата на чл.30,ал.4,т.11 от ЗМСМА същата действа в условията на обвързана компетентност, от една страна , а от друга, че при неизпълнение на своите задължения да обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на общински съветник , на членовете и ще бъдат наложени административни наказания по реда на чл.495,ал.2 от ИК.

В тази връзка, при следната фактическа обстановка и обстоятелства, а именно:

Получено е писмо от КПКОНПИ , с техен изх.№ ЦУ01-11936#15  / 13.07.2023г., което е заведено с вх.№ 918-МИ / 17.07.2023г. във входящия регистър на ОИК.

Цитираното писмо се получи в отговор на писмо на ОИК 0103 Благоевград, с наш изх.№184-МИ от 05.07.2023г., с което се изиска представяне на документите, с които се установява наличие на обстоятелства, довели до предсрочно  прекратяване на пълномощията  на общинския съветник Валентина Кирилова Шаркова  , с ЕГН:********,  в хипотезите, описани в чл.30, ал.4, т. 11 ЗМСМА.

С оглед на писмо от КПКОНПИ , с техен изх.№ ЦУ01-11936#15  / 13.07.2023г., което е заведено с вх.№ 918-МИ / 17.07.2023г. във входящия регистър на ОИК, и с оглед на документите по преписката, съдържащи се в него, ОИК 0103 Благоевград проведе свое нарочно заседание на дата 21.07.2023г.

Към писмото бяха приложени и разгледани  следните документи :

 

- копие на писмо от Административен съд Благоевград, по административно дело №1032/2021г., от 20.06.2023г. до КПКОНПИ, ведно със препис от Решение 910/26.05.2022г. по делото;

-заверено копие на Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г.;

- копие на Решение по касационно административно дело №7390 / 2022г. на ВАС;

 

След запознаване с посочените по-горе писмени доказателства, ОИК 0103 Благоевград установи, че с Решение№РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г. комисията се е произнесла по реда на чл.71,ал.1,пр.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, по сигнал с рег.№ ЦУ 01 /С-451/18.05.2021г. , като сигналът е подаден срещу Валентина Кирилова Шаркова, ЕГН: ************, в качеството и на общински съветник в общински съвет на община Благоевград.

От събраните в хода на административното производство доказателства КПКОНПИ е установила от фактическа страна релеванти  за казуса обстоятелства, и е достигнала до правните изводи, че след като е гласувал Решение №369 по Протокол №16 от 13.11.2020г. и Решение №439 по протокол №18 от 22.12.2020г. на Общински съвет Благоевград, Валентина Кирилова Шаркова, в качеството и на общински съветник в общинския съвет на община Благоевград и лице , заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ е извършила нарушение на разпоредбата на чл.56 от ЗПКОНПИ, според която, лице заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнението на задълженията си да гласува в частен интерес.

С посоченото Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г, комисията е установила конфликт на интереси по отношение на Валентина Кирилова Шаркова с ЕГН: ********* , общински съветник в общински съвет на община Благоевград и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ.

Недоволна от така постановеното Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г Валентина Кирилова Шаркова е инициирала съдебно производство по контрол на произнесения административен акт на комисията, като се е провел процес по административно дело №1032/2021г. по описа на Административен съд Благоевград.

В резултат, с Решение №910 от 26.05.2022г., постановено по административното дело №1032/2021г. на Административен Съд Благоевград, жалбата на Валентина Кирилова Шаркова е отхвърлена като неоснователна и съответно Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г. потвърдено.

Пред Върховния Административен Съд е образувано касационно административно дело №7390/2022г., с предмет Решение №910 от 26.05.2022г., постановено по административното дело №1032/2021г. на Административен Съд Благоевград.

Съответно, с Решение №5901от 05.06.2023г., постановено по административно дело №7390/2022г. по описа на ВАС, върховните административни съдии, са оставили в сила Решение №910 от 26.05.2022г., постановено по административното дело №1032/2021г. на Административен Съд Благоевград.

При този изход на спора, Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г.. , с което комисията е установила конфликт на интереси по отношение на Валентина Кирилова Шаркова , с ЕГН : ********, общински съветник в общински съвет на община Благоевград и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ е влязло в законна сила.

В резултат на проведено гласуване ОИК 0103 Благоевград прие свое решение №50-МИ от 21.07.2023г., с което постановява решение за отхвърляне, поради липса на кворум за взимане на решение по чл.85 ал.4  ИК.

С приетото решение №50-МИ от 21.07.2023г.,ОИК 0103 Благоевград, не е изпълнила задължението си , в условията на обвързана компетентност, да прекрати предсрочно мандата на посочения общински съветник.

В изпълнение на указанията на ЦИК, обективирани в писмо с техен изх.№МИ-15-124 от 27.07.2023г.,заведено с входящ №921-МИ от 28.07.2023г. във входяшия регистър на ОИК, и след като отчете, че съгласно чл.87,ал.1,т.24 от ИК, ОИК е длъжна да произнесе решение,с което да прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник и да обяви за избран следващия в съответната листа кандидат, като  изпълни своите правомощия в условията на обвързана компетентност , ОИК следва да разполага с документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.

При горната фактическа обстановка и налични документи, ОИК 0103 Благоевград, констатира ,че приложените в писмо с входящ № 918-МИ от 17.07.2023г. на ОИК 0103 документи, са такива именно  удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

След като установи, че Валентина Кирилова Шаркова е обявена за избрана за общински съветник от листата на  партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ в произведените на 27 октомври 2019г.  избори за общински съветници в общински съвет на община Благоевград , с решение №280-МИ от 29.10.2019г. на ОИК Благоевград, и след като направи справка  чрез Информационно обслужване АД, относно подреждането на кандидатите на  партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ в листа А и листа Б на партията, ОИК установи кой е следващият в листата на партия  Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“,  който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа Б, поради което на  основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11, от ЗМСМА и  във връзка с Решение 1134-МИ от 14.04.2022г. на ЦИК,във връзка с писмо на ЦИК с техен изх.№МИ-15-124/27.07.2023г., при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Благоевград 

Р Е Ш И:

 

 1. ОТМЕНЯ свое решение №50-МИ от 21.07.2023г. на ОИК 0103 Благоевград.

 

 1. КОНСТАТИРА предсрочно прекратяване пълномощията на Валентина Кирилова Шаркова, ЕГН: ***********  – общински съветник от листата на партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ .

Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Димитър Лазаров Урдев, ЕГН: **********,  следващ в листата на партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ кандидат. 

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

 

Решението беше взето единодушно в 18.25 часа.

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет Благоевград и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

                                   

Председател: Мартин Христов Бусаров

Зам. председател: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 07.08.2023 в 19:21 часа

Свързани решения:

50-МИ/21.07.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 51-МИ / 07.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 50-МИ / 21.07.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 49-МИ / 05.06.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения