Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 50-МИ
Благоевград, 21.07.2023

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

В ОИК 0103 Благоевград постъпи писмо от КПКОНПИ , с техен изх.№ ЦУ01-11936#10 / 21.06.2023г., което бе заведено с вх.№ 917-МИ / 21.06.2023г. във входящия регистър на ОИК.

Към писмото нямаше  приложени никакви документи.

ОИК 0103 Благоевград разгледа писмото под входящ №917-МИ/ 21.06.2023г. на свое нарочно заседание на дата 04.07.2023г.

След запознаване с посочените по-горе писмени доказателства, ОИК 0103 Благоевград прие Протоколно решение №1 / 04.07.2023г., по силата на което изиска от КПКОНПИ, да изпрати документи, удостоверяващи наличие на обстоятелства, довели до предсрочно  прекратяване на пълномощията  на общинския съветник Валентина Кирилова Шаркова ЕГН:**********,  в хипотезите, описани в чл.30, ал.4, т. 11 ЗМСМА.

В тази връзка, до КПКОНПИ бе изпратено нарочно писмо с изходящ №181-МИ / 07.06.2023г. по изходящия регистър на ОИК 0103 Благоевград.

В последствие, в ОИК 0103 Благоевград постъпи ново писмо от КПКОНПИ , с техен изх.№ ЦУ01-11936#15 / 13.07.2023г., което бе заведено с вх.№ 918-МИ / 17.07.2023г. във входящия регистър на ОИК.

Към писмото бяха приложени следните документи :

-заверено копие на писмо от Административен съд Благоевград, по административно дело №1032/2021г., от 20.06.2023г. до КПКОНПИ;

-заверено копие на Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г.;

-заверено копие на Решение по административно дело №1032 / 2021г. по описа на Административен съд Благоевград;

-заверено копие на Решение по касационно административно дело №7390 / 2022г. на ВАС;

ОИК 0103 Благоевград разгледа постъпилите документи под входящ №918-МИ/ 17.07.2023г. на свое нарочно заседание на дата 21.07.2023г.

След запознаване с посочените по-горе писмени доказателства, ОИК 0103 Благоевград установи, че с Решение№РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г. комисията се е произнесла по реда на чл.71,ал.1,пр.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, по сигнал с рег.№ ЦУ 01 /С-451/18.05.2021г. , като сигналът е подаден срещу Валентина Кирилова Шаркова, ЕГН: **********, в качеството и на общински съветник в общински съвет на община Благоевград.

От събраните в хода на административното производство доказателства КПКОНПИ е установила от фактическа страна релевантите  за казуса обстоятелства, и е достигнала до правните изводи, че след като е гласувал Решение №369 по Протокол №16 от 13.11.2020г. и Решение №439 по протокол №18 от 22.12.2020г. на Общински съвет Благоевград, Валентина Кирилова Шаркова, в качеството и на общински съветник в общинския съвет на община Благоевград и лице , заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ е извършила нарушение на разпоредбата на чл.56 от ЗПКОНПИ, според която, лице заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнението на задълженията си да гласува в частен интерес.

С посоченото Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г, комисията е установила конфликт на интереси по отношение на Валентина Кирилова Шаркова с ЕГН: ********** , общински съветник в общински съвет на община Благоевград и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ.

Недоволна от така постановеното Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г Валентина Кирилова Шаркова е инициирала съдебно производство по контрол на произнесения административен акт на комисията, като се е провел процес по административно дело №1032/2021г. по описа на Административен съд Благоевград.

В резултат, с Решение №910 от 26.05.2022г., постановено по административното дело №1032/2021г. на Административен Съд Благоевград, жалбата на Валентина Кирилова Шаркова е отхвърлена като неоснователна и съответно Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г. потвърдено.

Пред Върховния Административен Съд е образувано касационно административно дело №7390/2022г., с предмет Решение №910 от 26.05.2022г., постановено по административното дело №1032/2021г. на Административен Съд Благоевград.

Съответно, с Решение №5901от 05.06.2023г., постановено по административно дело №7390/2022г. по описа на ВАС, върховните административни съдии, са оставили в сила Решение №910 от 26.05.2022г., постановено по административното дело №1032/2021г. на Административен Съд Благоевград.

При този изход на спора, Решение №РС-451-21-075 на КПКОНПИ с дата 29.09.2021г.. , с което комисията е установила конфликт на интереси по отношение на Валентина Кирилова Шаркова с ЕГН : **********,, общински съветник в общински съвет на община Благоевград и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6,ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ е влязло в законна сила.

Съгласно чл.87,ал.1,т.24 от ИК, ОИК е длъжна да произнесе решение,с което да прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник и да обяви за избран следващия в съответната листа кандидат.

За да изпълни своите правомощия в условията на обвързана компетентност , ОИК следва да разполага с документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.

При горната фактическа обстановка и налични документи, ОИК 0103 Благоевград, констатира ,че приложените в писмо с наш входящ № 918-МИ от 17.07.2023г. документи, са такива именно  удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

След като установи, че Валентина Кирилова Шаркова е обявена за избрана за общински съветник от листата на  партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ в произведените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници в общински съвет на община Благоевград , с решение №280-МИ от 29.10.2019г. на ОИК Благоевград, и след като направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите на  партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ в листа А и листа Б на партията, ОИК установи кой е следващият в листата на партия  Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“,  който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа Б, поради което на  основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11, от ЗМСМА и  във връзка с Решение 1134-МИ от 14.04.2022г. на ЦИК ,при спазване на законоустановения кворум, се проведе следното гласуване:

„ЗА“ предложението за прекратяване гласуваха :

1.Елеонора Атанасова

2.Светослава Терзиянова- Михайлова

3.Елена Панчева

4.Биляна Петачка

 

„Против“ предложението за прекратяване гласуваха:

 1. Вилислав Балев
 2. Владимир Вачев
 3. Милена Велкова
 4. Мустафа Сирачки

 

Предвид проведеното гласуване Общинска избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 

Постановява решение за отхвърляне, поради липса на кворум за взимане на решение по чл.85 ал.4  ИК.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет Благоевград и на ЦИК.

 

Решението бе взето в 18:10 ч.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в сроковете по чл.88 ал.1 ИК.

Зам. председател: Вилислав Кирилов Балев

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 21.07.2023 в 19:43 часа

Свързани решения:

51-МИ/07.08.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 51-МИ / 07.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 50-МИ / 21.07.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 49-МИ / 05.06.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения