06.06.2022

Съобщения за съставяне на АУАН по чл. 496а ИК

Общинската избирателна комисия Благоевград уведомява, че срещу Стенли Бойков Джалев, адрес в гр.Благоевград,  е съставен акт за установяване на административно нарушение № 01-МИ/29.04.2022 г., в изпълнение на Решение № 37-МИ от 27 април 2022 г. на Общинската избирателна комисия.

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на „Табло за обявления и решения “, находящо се на адрес: Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев" № 1, сграда на общинска администрация Благоевград, партерен  етаж  (на входа между вратите).

*обявено на 06.06.2022г. в 14.11часа.

06.06.2022

Съобщения за съставяне на АУАН по чл. 496а ИК

Общинската избирателна комисия Благоевград уведомява, че срещу Гинка Георгиева Михалкова, адрес в гр.Благоевград,  е съставен акт за установяване на административно нарушение № 03-МИ/29.04.2022 г., в изпълнение на Решение № 39-МИ от 29 април 2022 г. на Общинската избирателна комисия.

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на „Табло за обявления и решения “, находящо се на адрес: Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев" № 1, сграда на общинска администрация Благоевград, партерен  етаж  (на входа между вратите).

*обявено на 06.06.2022г. в 14.13часа.

10.10.2021

ВТОРИ ТУР НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО

ОИК - Благоевград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
       
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД-Кметство Церово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 1 1 594 50  167  364  438
%       8,42% 28.11% 61.28%  изборният ден приключи

 

03.10.2021

Съобщение

ОИК - Благоевград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
       
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД-Кметство Церово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 2 2 594 65  181  361  изборния ден приключи
%       10,94% 30,47% 60,77%  
30.09.2021

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННА КОМИСИЯ В СЕЛО ЦЕРОВО ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

ОБУЧЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК 010300120 В СЕЛО ЦЕРОВО, ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО, НАСРОЧЕН НА 03.10.2021Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН, КАТО НА ПОСОЧЕНИЯ ЛИНК МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО.

ЛИНК КЪМ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ За срещата на 30.09.2021 (четвъртък) в 19:00 ч.:

 

 

ЛИНК КЪМ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ За срещата на 01.10.2021 (четвъртък) в 19:00 ч.:

 

27.09.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО НА 03 ОКТОМВРИ 2021

Съгласно писмо на ЦИК и дадени указания, публикуваме образец на бюлетината за гласуване в частичния избор за кмет на кметство село Церово, насрочен на 03 октомври 2021г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК

07.09.2021

Съобщение

ОИК 0103 Благоевград  ще проведе жребий за определяне на реда за участие в диспутите по регионалния радио и телевизионен център Благоевград на представители на партиите, коалициите, местните коалиции  и инициативните комитети, регистрирали кандидати,  08.09.2021г. в 12.00часа в зала 509 - заседателна зала на ОИК, намираща се в сградата на общинската администрация Благоевград.

 

С нарочно свое решение ОИК ще обяви и резултата от жребия.

02.09.2021

Съобщение

РЕГИСТРИРАНИТЕ В ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЛЕДВА ДА ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ :

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 

Предложението Приложение № 62-МИ-НЧ се представя в ОИК:

- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден - НЕ ПО КЪСНО ОТ 07.09.2021Г. ДО 17.00ЧАСА

Към предложението партията, коалицията или местната коалиция прилага:

 1. 1. заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1 - 4 ИК;
 2. пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват и се подават от упълномощени лица.

 

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

Предложението  Приложение № 63-МИ-НЧ се представя в ОИК:

 - за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден- НЕ ПО КЪСНО ОТ 07.09.2021Г. ДО 17.00ЧАСА

Към предложението на инициативния комитет се  прилагат:

 1. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет.
 2. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК).

Членовете на инициативния комитет обработват и предоставят личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носят отговорност като администратори по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ  от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК.
 2. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:

а) гражданство, дата и място на раждане;

б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;

в) че не е поставен под запрещение;

г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на която е гражданин;

д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, с акт, подлежащ на съдебен контрол.

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

02.09.2021

Съобщение

Със свое Решение №1840-МИ от 16 юли 2020г. ЦИК е определила формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови и частични избори.

Съгласно Решение №496-МИ от 20 август 2021г. на ЦИК посоченото по-горе Решение №1840-МИ от 16 юли 2020г. е приложимо и за произвеждане на частичния избор за кмет на Кметство село Церово,  община Благоевград на 03 октомври 2021г.

Към Решение №1840-МИ от 16 юли 2020г. ЦИК е публикувала :  

 

 

Напомняме, че съгласно изборните книжа , одобрени за произвеждане на частичния избор за кмет на Кметство Церово, община Благоевград на 03 октомври 2021г., следва да се използва Приложение №66-МИ-НЧ - Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на кметство, (по чл. 416, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)

Списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните подписи, ЕГН/ЛН, и другите данни посочени в чл. 416, ал. 2 ИК.

Броят на необходимите подписи на избиратели в списъка е посочен в чл. 416, ал. 1 ИК.

Избирателите се подписват пред член на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет, пред който са положени подписите, вписва трите си имена, ЕГН и се подписва на всяка страница.

Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител и се представя заедно с предложението за регистрация по чл. 414, ал .1, т. 2 ИК и другите документи:

за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден - в случая не по-късно от 17.00часа на 07 септември 2021г.

Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 

27.08.2021

Съобщение

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ,МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО НА 03 ОКТОМВРИ 2021Г.

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

Заявлението за регистрация Приложение №42-МИ-НЧ се представя в ОИК от партията или коалицията не по-късно от  30 дни преди изборния ден – за частични избори. 

Крайния срок в случая е 17.00ч. на 02 СЕПТЕМВРИ 2021г.

В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрацията. 

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.

Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 1. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

      2. пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Заявлението за регистрация Приложение №43-МИ-НЧ се представя в ОИК не по-късно от  30 дни преди изборния ден – за частични избори.

Крайния срок в случая е 17.00ч. на 02 СЕПТЕМВРИ 2021г.

В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. 

Към заявлението за регистрация на местната коалиция се представят:

 1. решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;
 2. образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 3. образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 5. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо местната коалиция според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия местната коалиция.

 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

За издигане на независим кандидат за кмет се създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет за съответния вид избор.

Инициативният комитет се образува с решение, в което се посочва за издигането на кой кандидат и за кой вид избор се създава, както и лицето, което ще представлява инициативния комитет.

Гражданите на друга държава – членка на ЕС, могат да бъдат кандидати само за общински съветници.

Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от  30 дни преди изборния ден – при частични избори, заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет. Крайния срок в случая е 17.00ч. на 02 СЕПТЕМВРИ 2021г.

Към заявлението  Приложение №52 -МИ-НЧ се прилагат:

 1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец, Приложение №53-МИ-НЧ подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК);
 4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

       5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

ВАЖНО !!!

За всяко отделно заявление ОИК 0103 Благоевград ще приеме отделно решение. 

24.08.2021

Съобщение

Във връзка с насрочените на 3 октомври 2021г. частични избори за кмет на кметство село Церово, община Благоевград, ОИК 0103 Благоевград Ви уведомява:

 

 

АДРЕС НА ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД

гр.Благоевград, площад "Георги Измирлиев"№1

сграда на общинска администрация

етаж 5, стая 509

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД

всеки ден от 09.00 до 17.00 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СПОРЕД ХРОНОГРАМАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ НА 03.11.2021Г.

 

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 51-МИ / 07.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 50-МИ / 21.07.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 49-МИ / 05.06.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения