Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 304-МИ
Благоевград, 28.04.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

В ОИК Благоевград  постъпи сигнал от Атанас Станкев Камбитов, ЕГН:*********, с който сигнал се сезира ОИК с твърдение за нарушение на нормата на чл.41,ал.3 от ЗМСМА.

В сигнала се твърдеше ,че обявения за избран за кмет на Община Благоевград, а именно Румен Георгиев Томов, ЕГН:*******, не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586, в законоустановения срок по чл.41,ал.3 ЗМСМА.

Бе отправена молба ОИК Благоевград да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си , като предсрочно прекрати пълномощията на Румен Георгиев Томов,обявен за избран за кмет на община Благоевград.

Сигнала бе  заведен с вх.№ 506 / 10.12.2019г. във входящия регистър на ОИК.

След като разгледа всички относими документи, изпълни законовите процедури по събиране на доказателства и даване на възможност за излагане на възражение от страна на Румен Томов, на свое заседание на 20.12.2019г. ОИК Благоевград, проведе дискусия с изложени аргументи, и съответно проведе гласуване,като в   резултат  на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с т.30 от  Изборния Кодекс, чл.463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42,ал.1,т.5 и ал.5 ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград със свое Решение 300-МИ/20.12.2019г.  отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

Решение 300-МИ/20.12.2019г. на ОИК Благоевград бе обжалвано пред Административен съд Благоевград,  по реда на  чл.459  от Изборния кодекс.

В резултат на обжалването бе произнесено Решение №104 /22.01.2020г. постановено по административно дело №1343/2019г. по описа на АС Благоевград, с което Решение №300-МИ/20.12.2019г. на ОИК Благоевград бе ОТМЕНЕНО като незаконосъобразно.

Решение №104 /22.01.2020г. постановено по административно дело №1343/2019г. по описа на АС Благоевград бе обжалвано пред Върховен Административен Съд, като бе образувано административно дело №2420/2020г. по описа на ВАС.

С решение № 4542/16.04.2020г. постановено по административно дело № 2420/2020г. по описа на ВАС  се ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104 /22.01.2020г. постановено по административно дело №1343/2019г. по описа на АС Благоевград.

При така описаната фактическа обстановка, в ОИК Благоевград се получи писмо от Председателят на Административен Съд Благоевград, с което се УКАЗВА на Общинската Избирателна Комисия 0103 да се произнесе със свой нарочен акт, при стриктно спазване указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения И ВЛЯЗЪЛ В ЗАКОННА СИЛА съдебен акт в 14 дневен срок от влизането в сила на съдебното решение.

Писмото е заведено с входящ № 539/23.04.2020г. по входящия регистър на ОИК.

Съгласно писмото , с оглед спазване на законовия 14 дневен срок, бе насрочено и заседание на ОИК Благоевград, с цел изпълнение на задълженията на комисията по чл. 42,ал.1,т.5 вр.с ал.3  ЗМСМА в условията на обвързана компетентност и съгласно указанията на съда.

Мотивите за произнасяне на настоящото решение накратко:

Съгласно чл. 41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

В съдебната практика, утвърдена като постоянна в хода на прилагане на изборното законодателство, се приема, че за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал.3 ЗМСМА, е необходимо лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността му като търговец, да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и да уведоми писмено за тях общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са кумулативни, а неизпълнението им води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината.Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на община Благоевград е достатъчно основание за прекратяване на мандата.

Видно от доказателствата по делото,решението по което е влязло в законна сила,  избраният за кмет на община Благоевград е предприел действия по заличаване на ЕТ от търговския регистър и такова заличаване е настъпило, но действията за това са извън срока по чл. 41, ал.1 ЗМСМА, който започва да тече от 4.11.2019 г.

Мотивиран от горното,ОИК Благоевград проведе гласуване, при което

 „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Благоевград, Румен Георгиев Томов, гласуваха общо 9 /девет/ члена  - Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски, Мустафа Сирачки, Вилислав Балев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова, Владимир Вачев.„ПРОТИВ“ няма.

В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с т.30 от  Изборния Кодекс, чл.463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42,ал.1,т.5  ЗМСМА и във връзка  с Решение №104 /22.01.2020г. постановено по административно дело №1343/2019г. по описа на АС Благоевград , потвърдено с решение №4542/16.04.2020г. постановено по административно дело №2420/2020г. по описа на ВАС и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

      2. Анулира издаденото му удостоверение.

Копие от настоящото решение да се връчи незабавно на Председател на Общински съвет Благоевград.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 28.04.2020 в 21:55 часа

Свързани решения:

300-МИ/20.12.2019

310-МИ/19.04.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения