Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 369-МИ
Благоевград, 22.04.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

С входящ № 412 от 17.04.2019 г. е постъпил сигнал от Злата Бориславова Ризова, с адрес: Благоевград, ул. „Шар Планина“ №2, ет. 3, ап. 5, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на Община Благоевград – Атанас Станкев Камбитов. Изложени са твърдения за нарушени разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация – чл. 41 и сл. от закона. Твърди се, че през периода от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г., Кметът на Община Благоевград е бил едноличен собственик на капитала и управител на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045, което представлявало нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

Към сигнала са представени: Извлечение от търговския регистър за актуално състояние на „СТАРТ 2015“ ЕООД, Извлечение от Търговския регистър за смяната на управителите на „СТАРТ 2015“ ЕООД, както и извлечение от Търговския регистър за промяна на съдружниците на „СТАРТ 2015“ ЕООД. Цитирана е и практика на Върховен административен съд на Република България по подобни, според Ризова, казуси.

ОИК - Благоевград изиска официална справка от Агенция по вписванията - Търговския регистър. С входящ № 413/19.04.2019 г. АВ-ТР удостоверява вписване, че в периода от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г. Атанас Камбитов е бил вписан като едноличен собственик и управител на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045. На 03.10.2017 г., като управител на дружеството е вписано друго лице – Ивайло Благоев.

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им“. Видно от цитираната правна норма е, че периодът, през който кметовете на общини не могат да са управители в търговски дружества е времето на мандата им. Под „мандат“ се разбира времето на пълномощията на един изборен орган, а именно срокът за заемане на изборна длъжност от момента на полагане на клетва до датата на произвеждане на следващите избори. Предвид текстът „по времето на мандата им“, законодателят е имал предвид обстоятелство валидно по време на целия срок на пълномощията, а не инцидентно възникнало обстоятелство, през времето на мандата, което в настоящия случай, обстоятелство вече е отстранено.

Към момента на произнасяне на ОИК, с настоящото решение, следва да се прецени дали в действителност е налице твърдяното от Злата Ризова основание за несъвместимост с изборната длъжност. Несъвместимостта представлява съвкупност от конституционно или законово определени забрани за съвместяване на определена публична длъжност с друга такава, както и с длъжности и дейности, свързани с частен интерес на заемащия публичната длъжност. Следва да се има предвид, че несъвместимостта изисква възможност за нейното прекратяване в определен срок чрез избор на несъвместими позиции или дейности /Решение №3 от 07.03.2019 г. по конституционно дело №16 от 2018 г./.

В ЗМСМА липсва изрично предвидено ретроактивно действие, което да може да обуслови самостоятелното приложение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Отделно от това, в хипотезите на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, нарушението на забраната следва да съществува към момента на прекратяване на пълномощията, който факт, в конкретния случай, не е налице.

Към момента на подаването на сигнала от г-жа Ризова, след извършена справка в публичния Търговски регистър, се установи, че към настоящият момент като управител на „СТАРТ 2015“ ЕООД фигурира друго лице, различно от Атанас Станкев Камбитов, т.е. последният не е управител на едноличното търговско дружество, поради което не е налице нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА и не е налице несъвместимост за заемане на длъжността кмет.

С оглед на горното разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА не следва да се приложи, тъй като към настоящия момент сигналът на г-жа Ризова е без предмет.

За пълнота следва да се отбележи, че цитираната практика от Ризова се отнася до прилагането на нормата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, която норма представлява самостоятелно и различно основание за прекратяване на пълномощията на лице, което при избирането му за кмет, заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1 и в едномесечен срок не е предприел съответните действия.

Независимо от горното, на гласуване подлежи конкретното предложение на г-жа Ризова, за предсрочното прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов.

По искането на Злата Ризова за предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на Община Благоевград – Атанас Станкев Камбитов, Общинска избирателна комисия Благоевград гласува с 4 (четири) гласа „ЗА“ и 5 (пет) гласа „ПРОТИВ“.

Като взе предвид гореизложеното, при наличието на изискуемия кворум и мнозинство, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34, чл. 85, ал. 4, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Благоевград, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Не прекратява пълномощията на Кмета на Община Благоевград Атанас Станкев Камбитов.

Отхвърля сигнала на Злата Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград като неоснователен.

РЕШЕНИЕТО е прието в 18.00 часа

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Благоевград в седемдневен срок от обявяването му, чрез ОИК – Благоевград.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 22.04.2019 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения